Friday, December 24, 2010

அழைப்பிதழ்

சமுதாய ஆர்வலர்களுக்கு,
நமஸ்காரம். நலம், என்றும் உங்களை நலமாக வை(கா)க்க  இறைவனிடம் வேண்டும்  J.P எழுதிக்கொள்வது.

வரும் ஜனவரி மாதம்  2ஆம் தேதி சென்னையில் இந்து கல்லூரியில் நாம் யாவரும் சந்திக்க போகும் நன்நாளிர்க்காக காத்துள்ளேன்.
பல நல்ல கருத்துகளும், அனுபவங்களும்  கிடைக்க போகும் நாளான அன்று நீங்கள் யாவரும் வருவது மிக்க மகிழ்ச்சிக்குரியதாகும்.

மற்றபடி, நிறைய கலந்துரையாட ஆசைக்கொண்டு உங்களை  சந்திக்க ஆவலுடன் N.D.S.Oவும்நானும் இந்நிகழ்ச்சிக்கு  உங்களை வரவேற்ப்பதில் பெரும் மகிழ்வு கொண்டுள்ளோம் .

என்றும் உங்கள் பணிகள் சிறக்க வேண்டும் !!
அன்புள்ள

--
J P
J.Prabhakar,
Ennangalin Sangamam,
D-4, Varasidhi Vinayagar Apts,
10, 5 th Cross Street,
Trustpuram, Chennai - 600 024.
Mob: 94449 08317.

Wednesday, February 24, 2010

Report on the meeting on the 3rd January, 2010


vd;.b.v];.x vz;zq;fspd; rq;fkk;

jq;fk; nra;ahjij rq;fk; nra;Ak; vd;gJ Gj;jh; fhyk; njhl;Nl tof;fpy; cs;s $w;W. ,J ntWk; $w;W kl;Lky;y> Mz;lhz;Lfhy tuyhw;W mDgtq;fs; czh;j;Jk; cz;ikAk; ,Jjhd;. rf;jpfs; xd;wpizAk; NghJ mjd; Mw;wy; mghpkpjkhf ngUFfpwJ.

mikjpahf Rod;W nfhz;Ljhd; ,Uf;Fk; ANuzpak; mDf;fs;. ve;j jhf;fj;ijAk; Vw;gLj;jhjJ Nghy rPuhd Row;rp. Mdhy; me;j mDf;fspd; vz;zpf;ifia $l;Lk; NghJ mjd; rf;jpia $l;bf;nfhz;Nl NghFk; NghJ.……? xU fl;lj;jpw;F Nky; me;j ANuzpak; mDf;fs; jq;fSs; ,Ue;j vy;iyaw;w rf;jpia ntspg;gLj;Jk;. kpd;rhuk; jahhpg;gJ Kjy; cyif cYf;Fk; mDFz;Lfs; jahhpg;G tiu Mjhukhf ,Ug;gJ ,r;rf;jpjhd; ,e;j mDf;fspd; rf;jpjhd;.

rpW mDf;fs; xUq;fpizAk; NghNj ,t;tsT rf;jpia ntspg;gLj;j KbAk; vd;why; me;j mDf;fis gpsf;fpw Mw;wy; ngw;w kdpj rf;jp xUq;fpizAk; NghJ? mJTk; nrhpT+l;lg;gl;l> r%f gzpapy; mh;gzpg;Gf; nfhz;l kf;fs; rf;jp xd;wpizAk; NghJ> mJ kfj;jhd typikngw;W gy khw;wq;fis epfo;j;jpf; fhl;Lk;.

fy;tp Nkk;ghL > KjpNahh; eyd;> kJtpyf;F> rpiw ifjpfspd; eyd;> ngz;fs; Ra cjtp FOf;fis xUq;fpizj;jy;> Rw;Wr;#oy; ghJfhg;G> njhlh; gazq;fs; %yk; tpopg;Gzh;T gpur;rhuk; vd ntt;NtW jsq;fspy; ntt;NtW gFjpfspy; gzpahw;wp tUk; 400 f;Fk; Nkw;gl;l jd;dhh;t njhz;lh;fis milahsk; fz;L mth;fspd; gzpfis KiwNa mq;fpfhpj;J mth;fis xUq;fpizj;J tUfpwJ vd;.b.v];X (NDSO) mikg;G. vz;zq;fspd; rq;fkk; vd;w epfo;tpy; Mz;LNjhWk; ,j;jd;dhh;tyh;fs; midtUk; xd;W $Lfpd;wdh;.

,t;thz;bd; ,f;$l;lk; [dthp khjk; 3 k; Njjp nrd;id Mtb mUfpy; cs;s ,e;J fy;Y}hpy; xU ehs; epfo;thf eilngw;wJ. jkpofk; kw;Wk; gpw kheyq;fs; cl;gl gy gFjpfspypUe;J 500 f;Fk; Nkw;gl;Nlhh; fye;J nfhz;ldh;.

$l;lj;jpw;F vd;.b.v];.x mikg;gpd; jiyth; jpU.mofh; uhkhD[k;; jiyik tfpj;jhh;. epfo;r;rpapy; rpwg;G tpUe;jpdh;fshf ; Rthkp jh;khj;khee;jh kfuh[;> jpU ghyk;fy;ahzRe;juk;> jpU.Fitj; uh[h> jpiug;gl ,af;Fdh; jpU. Rrp fNzrd; MfpNahh; fye;Jnfhz;ldh;. tho;j;Jiu toq;fpa midj;J rpwg;G tpUe;jpdh;fSk;> epfo;rpapd; ehafh;fshd jd;dhh;t njhz;lh;fisAk; > mth;;fsJ gzpfisAk; tho;j;jpg;Ngrpdh;.

epfo;rpapy; Ngrpa vd;.b.v];.x. mikg;gpd; jiyth; jpU. Mofh; uhkhD[k; mth;fs; ,d;iwa #oypy; xU %d;whk; rf;jpapd; %yk; ey;y khw;wk; epfoNtz;Lk; vd Fwpg;gpl;lhh;. rKjhaj;jpd; Kjy; rf;jpahf tpsq;Ffpd;w kjq;fs; kf;fis rhpahd ghijapy; topelj;j jtwptpl;ld vd;W $wpdhh;. mjw;F mLj;jjhf rKjhaj;jpd; ,uz;lhk; rf;jpahf nray;gLfpd;w murpay; fl;rpfSk; kf;fSf;F ey;topia fhl;ltpy;iy vd $wpdhh;. ,t;tpU rf;jpfs; nra;a jtwpa gzpia rKjhaj;jpd; %d;whk; rf;jpahf tpsq;Ffpd;w kf;fs; rf;jpahy;jhd; ey;y r%f khw;wq;fis nfhz;Ltu KbAk; vd tpsf;fpdhh;. ,k;kf;fs; rf;jpia xUq;fpizj;J Mf;f rf;jpahf cUntLf;f ehk; gzpahw;w Ntz;Lnkd njhptpj;jhh;.

jpU.n[.gpughfh; NgRifapy; vd.b.v];.x. tpd; nray;ghLfs; gw;wpAk; vz;zq;fspd; rq;fkk; epfo;;r;rp gw;wpAk; tpsf;fpdhh;.

FO mwpKfk;

$l;lj;jpy; fye;J nfhz;l r%f gzpahsh;fs; midtUk; jhq;fs; rhh;e;j gFjpfspd; mbg;gilapy; nrd;id> Nfhit> jpUr;rp> kJiu> NtY}h; vd 5 kz;ly FOf;fshf gphpe;J FO mwpKf $l;lj;jpy; gq;Nfw;wdh;. ,f;$l;lj;jpy; > ntt;NtW gFjpfspy; gzpahw;wp tUk; jd;dhh;tyh;fs; jq;fs; kz;ly mstpy; rKjha gzpahw;wp tUk; gpw jd;dhh;tyh;fis mwpe;J nfhz;lJld; mth;fspd; gzpfs; gw;wpa Koikahd jfty;fis mwpe;J nfhs;sTk; tha;g;ghf mike;jJ.

Xt;nthU jd;dhh;tsh;fSk; jhq;fs; Nkw;nfhz;LtUk; gzpfs; gw;wpa tpsf;fj;ijAk;> jq;fs; gzp rpwf;f Njitg;gLk; cjtpfisAk; jq;fs; FO cWg;gpdh;fsplk; gfph;e;J nfhz;ldh;. ,f;FO tpthjj;jpd; NghNj rpy jd;dhh;tyh;fspd; gzpfSf;F cldbahf cjtpfs; fpilj;jJ ,f;FO mwpKf $l;lj;jpd rpwg;gk;rkhf mike;jJ. ,f;FO tpthjq;fs; Kbe;jTld; ,f;Fof;fis xUq;fpizj;j xUq;fpizg;ghsh;fs; xt;nthUtUk; jq;fs; FO epfo;Tfis epfo;r;rpapy; midthplKk; gfph;e;Jnfhz;ldh;.

gwk; - gj;jphpf;if ntspaPL

CUf;F ey;yJ nrhy;Ntd;. vdf;F njhpe;j cz;ikia nrhy;Ntd;. vd;whh; kfhftp. ek;ik Rw;wp elf;fpd;w ey;y gy r%f epfo;Tfs; ek; ghh;itf;F tuhkNyNa Ngha;tpLfpd;wd. rKjhaj;jpd; tsh;r;rpf;fhf Nkw;nfhs;sg;gLk; gzpfs; epr;rakhf ntspr;rj;jpw;F nfhz;Ltug;glNtz;Lk;. ,jid nra;tjw;fhfNt gwk; vd;w nra;jp jhis ntspapl;Ls;sJ vd;.b.v];.X mikg;G.

ek; rKjhaj;jpy; elf;Fk; ey;y gzpfis gy;yhapuf;fzf;fhNdhh; mwpe;J nfhz;L mt;top nray;gLtjw;fhd J}z;Lnfhis Vw;gLj;JtNj ,g;gj;jphpf;ifapd; Nehf;fk;. ,jd; ntspaPl;L tpohTk; md;W eilngw;wJ.

nfhsutpj;jy; - ghpR toq;Fjy;

vd;.b.v];.X mikg;G xt;nthU Mz;Lk; rpwe;j r%f gzpahsh; tpUjpid toq;fp tUfpwJ. me;j mbg;gilapy; ,t;thz;Lf;fhd tpUJ fpU\;zfphp khtl;ljpy; xU fpuhkj;ijNa kJ Nghij gof;fkpy;yhj fpuhkkhf khw;wpa jpU. ehfG+\zk; mth;fSf;F toq;fg;gl;lJ. NkYk; fy;tpg;gzpapy; rpwe;j Kiwapy;

g+uz kJtpyf;if jkpofj;jpy; mky;gLj;j typAUj;jp njhlh;e;J KOKizg;Gld; gy gzpfis Nkw;nfhz;LtUk; yl;rpa FLk;gk; mikg;gpdUk; ,t;tpohtpy; nfhsutpf;fg;gl;ldh;.

Gjpa mwpKfq;fs; gyUf;F Gjpa njk;gpid nfhLj;jJ. jq;fs; gzpfis rpwg;ghf nra;a gy cjtpfSk; fpilj;jd. Gjpa ek;gpf;ifAld;> Gjpa rf;jpAld; fsg;gzp Nehf;fp Gwg;gl;ldh; ek; jd;dhh;tyh;fs;. nghWj;jpUe;Jjhd; ghh;f;f Ntz;Lk; ,r;rf;jp nra;atpUf;Fk; kfj;jhd khw;wq;fis !

Saturday, January 3, 2009

New Website for the network

NDSO is the trust under which Ennangalin Sangamam will henceforth function. Currently NDSO has launched its own website in which all the Ennangalin Sangamam information will henceforth be updated. The website is managed by Aum Murugan Muthaian, one of the core group members of the Trust. Please visit this website http://www.ndsoindia.org/

This blog was a stop gap arrangement before the website was born and will henceforth not be actively updated, however, the pages will remain for a short duration.

I personally have seen this network grow in the past few years and as an observer have been amazed by the diversity in talent, perceptions, views and humanitarian services it brings under its banner. It has been a privilege to have been of some assistance to this network of volunteers through the maintenance of this blog even if it be for a very short time.  

I hope and pray that the network avoids the pitfalls of other similar networks in its growth and stays as the simple network of ordinary people that it has always been to me.

-- Ram, 3rd Jan 2009

Monday, December 22, 2008

Invitation for the Ennangalin Sangamam meeting, 4th Jan 2009

Dear friends,

Ennangalin sangamam [confluence of selfless hearts] fourth year anniversary meeting on 4th jannury 2009 sunday  at DRBCCC HINDU COLLEGE pattabiram,near chennai[from 10 am to 5 pm]. 300 service organisations  from 20 distrct will participate in this celebration.
 
Dr.Alagar Ramanujam will give welcome address
Arutchelvar N.Mahalingam will preside over the function
Sri.G. Sundaramurthy,Collector of  Tiruvallur district release a book ennangalin sangamam [confluence of selfless hearts]
Comisioner Incom Tax Department, Sri. Girish Pande will inagurat websight for ennangalin sangamam in the name of www.ndsoindia.org  and 
SWAMI MUKTHANANDAJI, Anandashram, will give benediction.

Please who are working whole heartedly for the benifit of mankind and for the nation come and join with me
---------------------------------------------
S/d J P
J.Prabhakar,
Ennangalin Sangamam,
D-4, Varasidhi Vinayagar Apts,
10, 5 th Cross Street,
Trustpuram, Chennai - 600 024.
Mob: 94449 08317.